Mødeindkaldelser og dagsordener

Netværksmøde i AL-Netværket 

 

Det årlige møde i netværket afholdes den sidste fredag i oktober kl. 10-14.30. Vært er UCL, og det foregår Niels Bohrs Allé 1 i Odense. Netværkets deltagere står selv for forplejning på mødet.

 

Mødetilrettelæggelsen går på skift, men er i 2020 og 2021 delegeret til de fire medlemmer af ALK i Århus.

 

Formålet med netværksmøderne er at dele erfaringer med brug og udvikling af aktionslæring - herunder 

 

 • At give sparring på projekter og videndele blandt de deltagende aktionslæringsmiljøer
 • At sikre fortsat udvikling af aktionslæring i forskellige kontekster
 • At samle og formidle det, der rører sig omkring aktionslæring på aktionslaering.dk

 

Mødeindkaldelse, dagsorden og referater kan du finde her på hjemmesiden.

 

Møderne tilrettelægges med mulighed for forskellige procesrum: sparring, refleksion, oplæg, drøftelse og beslutninger. 

 

Netværket er landsdækkende og optager medlemmer fra uddannelses-institutioner, private aktører og virksomheder, der praktiserer aktionslæring og arbejder med udvikling af tilgange til aktionslæring. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om muligheden for at blive optaget i netværket. 

 

________________________________________________________________________

 

   

Mødeindkaldelse til Netværksmødet Fredag d. 30. Oktober, 2020

 

Kære AL-netværkere!                                                                      D. 29. September

 

På trods af Corona agter vi at fastholde vores aftalte ALnetværksmøde i Odense

                                 fredag d. 30.oktober kl. 10 - 14.30

 

GIV venligst svar på denne mail senest d. 9.10. - så vi ved om du kommer! 

 

Inden den endelige dagsorden for mødet udsendes -  beder vi dig svare på følgende spørgsmål

:

 1. Hvad er du/I aktuelt optaget af ift Aktionslæring?
 2. Hvilke opgaver arbejder du med - eller har i støbeskeen ift. Aktionslæring
 3. Hvilke problemstillinger kunne du tænke dig sparring på i AL netværket?

 

Vi ser et par temaer, som pt kunne have fælles interesse for netværket - gi´ gerne dine kommentarer hertil:

 

 1. AL i Coronaens tid - hvordan kan jeg opdyrke opgaver med AL som metode, når alt handler

         om Corona?

 1. Digitalisering og AL - hvilke erfaringer har du/I gjort jer - eller ku´ tænke jer at gøre?

         1.Videointroduktion til AL?   2.Videolæringskursus i AL? 

 1. AL i praksis med virtuelle samtaler og læringsrum?

 

 

Bedste hilsen fra ALK

Benedicte, Kirsten, Mette Marie og Marianne

 

________________________________________________________________________

 

                Dagsorden til AL-netværksmødet

                  Fredag d. 30. Oktober, 2020


                                      Kl. 10–14.30 på UCL, Odense

Adresse: UCL, Niels Bohrs Allé 1, Odense Vært: UCL Pia Bælum Mødedagsorden: ALK Aarhus

Tilmeldte: Betina VIAUC, Pia UCL, Karen UCL, Benedicte, Kirsten, Mette Marie, Marianne (ALK), Tina(selvst.), Hans Henrik AMBIOS

Har ikke hørt fra René og Hans Jørgen!

TAK! For jeres tilbagespil på vores spørgsmål – det er med til at kvalificere dagsordenen og gøre den top relevant!!

Dagsorden: Velkommen – og en kop kaffe! Dagen sætter lys på 2 temaer og en sparring:

Tema A: Hvad er det AL kan? Tema B: Digitalisering og AL Herunder sparring på Betinas e- aktivitet med introduktion til AL for studerende! Se link: https://rise.articulate.com/share/CzlrzXn2g3RsyuhR0VT0wVG8OhcuQYtJ

Tema A: Hvad er det AL kan? - jeres optagethed og erfaringer med: 1. Vidensvandring? Forandringskraft? (Hans Henrik) 2. AL i diplomuddannelser – hvad kan AL bidrage med? Hvordan tilpasse AL til diplomudd. vilkår? (tid, eksamen, hvor sætter man ”strøm” til? (Betina) 3. Hvordan skabe meningsfuld sammenhæng mellem undervisn/læringsgrupper OG samspil mellem fremmøde og online/virtuelle sessioner? (Tina)

Sparring på Betinas AL- introvideo – se den før mødet!!! Er den konkret og handleanvisende nok? Mangler der noget? Er noget irrelevant for studerende? Forbedringsmuligheder??

Tema B: Digitalisering og AL 1. Uddannelse i AL – e-læring, webinar, AL uddannelse for AL professionelle? 2. Online læringsgrupper? Hvordan rammesætte?

Fælles opsamling – med pointer til videre undersøgelse og/eller handlinger!!

VEL mødt til et spændende møde med fælles AL-fokus!!

ALK-gruppen/Marianne

 

 ________________________________________________________________________


Opsamling fra AL Netværksmøde


Fredag d. 30. okt. 2020 kl. 10-12 – Virtuelt på zoom

 

På mødet arbejdede vi med to temaer 1) det særlige ved AL og 2) hvordan man kan arbejde med Aktionslæringsprocesser digitalt i både undervisning og i procesfacilitering.

 

Velkomst med En landet rundt – runde: Betina, Pia, Tina, Kirsten, Marianne og Marie.

 

Hvad er det AL kan? - Hvornår bliver AL for tyndt og udvandet?  

Når AL bliver for tyndt?

 • Det blev diskuteret, hvordan abstrakte problemformuleringer, der ikke er godt nok defineret kan udfordre AL-processen.
 • Der skal være en vis volumen i projektets rammesætning, da en for kort rammesætning – med få AL-buer på bølgen – udvander processen.
 • Når der mangler en overordnet strategisk intention, der ikke er samstemt og forhandlet med den enkeltes og gruppens projekt.
 • Det særlige ved AL er, at det ikke kun er erkendelsesprocessen, der er i fokus, men at der både kommer en forandring i praksis og en læring hos den enkelte/i gruppen.
 • Når aktøren ikke får lavet sine aktioner – derfor er formatets tydelighed vigtigt ift. at tydeliggøre, hvad aktøren skal bruge sine handlinger til.
 • En central pointe: at have en særlig opmærksomhed på den indledende rammesætning og forhandling af AL-processen.
 • Tydeliggørelse af formålet – herunder at skelne mellem det faglige indhold og AL som metode. AL er en vej at gå, en rammesætning af metoden, men må ikke sidestilles med det faglige indhold. Denne skelnen kan misforstås af mange, som ikke kender AL-som metode.Tema A: Hvad er det AL kan? 

 • Motivation som forandringskraft - Det enkelte menneske har som intentionelt væsen en drivende kraft i sig. Man har noget for. I aktionslæring udkrystalliseres det ofte i aktionslæringsprojekt.  Et projekt der udspiller sig i spændingsfeltet mellem den man er/vil blive bedre til/ den praksis man vil forbedre og det man idealiserer.
 • 1) Vidensvandring
 • Mellem faggrupper – sker gennem fælles læring og den fælles refleksion ift. bl.a. forforståelser sædvaner, hvilket har betydning for det tværfaglige samarbejde.
 • I monofaglige grupper kan man gennem delt viden blive synlig og udvide mangfoldigheden af perspektiver.
 • Sker når vi går fra noget specifikt til noget generelt – fra den private til den offentlige sfære – ift. den fælles meningsforståelse.
 • På skoleområdet kan det have stor betydning at understøtte vidensvandringen mellem klasserne – et konkret eksempel hvor indskolingen lærte af udskolingens proces.
 • En styrke ved AL er, at det blotter både det man lykkes med og det man tumler med.
 • Et mere styrende AL-rum kan legalisere at tale om det svære.

 

 • 2) AL i diplom uddannelsen og 3) Hvordan skabe meningsfuld sammenhæng…
 • På diplomuddannelsen er det ambitionen, at eleverne skal arbejde meget mere selv med både det teoretiske faglige indhold og de praksisrettede handlinger – underviseren skal ikke længere undervise i traditionel forstand, men i højere grad facilitere elevens læring.
 • Underviseren bliver en rammesættende guide, hvilket giver en anden frihed i undervisningen ved at man kan ned- og opjustere løbende ift. antal tilmeldte og undervisningstid.
 • Formålet er at eleverne bliver meget mere aktive ift. at kunne bruge deres teoretiske viden, ved at kunne trække teorier ind i deres refleksive overvejelser over praksis – det handler om at kunne overkomme udfordringer ift. at kunne lave koblinger og begrunde det man gør fagligt, teoretisk.
 • En udfordring kan være at få koblet teori med praksis – hvad er det teorien har sagt noget om ift. hvordan vi kan gå ud og arbejde med det – den ’tvungne’ refleksion i AL vil kunne koble og begrebsliggøre læringsgruppens erfaringer.
 • Det blev diskuteret, hvad der karakteriserer et fremmøde ved online undervisning.
 • Hvordan organiserer vi det virtuelle rum – i forhold til AL-processer – det fysiske rum har andre muligheder.
 • Måske går noget af den grundlæggende færdighedstræning tabt, da vi ikke kan indtage fysiske pladser i rummet ift. rollefordeling – det virtuelle rum har en styrke som et formidlende rum.
 • En styrke ved det virtuelle rum kan være muligheden for at træne sin perspektivtagningsevne og den aktive lytning – så det ikke bliver den fysiske placering i rummet, der bliver det centrale, men derimod nærværet ift. at sanse og registrere det, der sker i processen ved at lytte bag-om.
 • 4) Betina fik sparring og kommentarer til sit online virtuelle undervisningsforløb.


Tema B: Digitalisering og AL

 • 1) Det blev diskuteret, hvordan man kan rammesætte og designe det virtuelle læringsrum – ift. gruppeinddeling, sparring og brug af skærm ift. de forskellige roller. Det blev foreslået, at netværket indbyrdes kan eksperimentere med forskellige måder at gøre dette på i praksis.
 • 2) ?


Fælles opsamling:

Gruppen udtrykte et ønske om at mødes oftere end det årlige møde. Et virtuelt møde af to-timers varighed var på nuværende tidspunkt et ønske – et møde først i februar blev foreslået. Forslag til dato vil ALK melde ud senere. Alle gav udtrykt for, at mødet var berigende og inspirerende og at den virtuelle ramme havde sine fordele ift. transporttid og den rammesatte stramme styring. Et årligt fastsat heldagsmøde med fysisk tilstedeværelse er fortsat et ønske fremadrettet.Så alt i alt efterlevede årets netværksmøde de ønsker, der blev efterspurgt på netværksmødet d. 18. juni, 2019.

 • Man kan få øje på nye områder af relevans for aktionslæring
 • Netværket kan være et energiskabende mødested
 • Et sted hvor man til stadighed former og videreudvikler AL
 • Et forum for diskussion og sparring omkring AL-projekter
 • Et inspirations- og samskabelsesforum
 • Et refleksionsrum med plads til fremlæggelser og feedback og ikke kun ren videndeling
 • Medlemskabet giver en slags blåstempling, et kvalitetsstempel
 • Mulighederne er slet ikke fuldt udnyttet endnu
 • De praktiske aspekter driver mig, derfor interessen for AL – og netværket

 

Copyright © All Rights Reserved