Møde og beslutningsreferater

Møde- og beslutningsreferat i AL-Netværket


Her finder du det seneste mødereferat med de væsentligste indholdselementer fra mødet.  


             __________________________________________________________


                              Opsamling fra AL netværksmøde

                                      Mandag d. 16.12.2019

                                     Kl. 10 – 14.30 i Odense

 

Deltagere: René, Pia, Benedicte, Mette Marie, Kirsten og Marianne

Afbud fra: Bettina, Hans Henrik, Karen, Hans Jørgen

NB! Næste netværksmøde er fredag d. 30.okt. 2020 kl. 10 – 14.30 på UCL, Odense

 

Ad 1. Kort opsamling på opgaver fra sidst

           Vedr. aktive og hvilende medlemmer – BM udfærdiger ny mailoversigt som

           rundsendes og lægges på hjemmesiden


Ad 2. Udspil til revideret beskrivelse af AL.dk netværket:


Den reviderede beskrivelse blev tiltrådt – det betyder:

  • Netværkets formål og opgave beskrives på hjemmesiden
  • Beskrivelse af Hvad er Aktionslæring - udbygges af ALK
  • Deltagerlisten revideres og lægges ind
  • ALK gruppen står som kontaktpersoner og mødetilrettelæggere i 2020-21
  • Ambios varetager økonomi ift hjemmeside
  • Marie er fortsat web redaktør – opdaterede profilbeskrivelser sendes til Marie
  • Nye projektbeskrivelser sendes ligeledes til Marie
  • Evt nye interesserede netværksmedlemmer inviteres med til netværksmøde i okt. 2020 - tilmeldes til ALK-gruppen
  • Mødeindkaldelse udsendes både på mail og via hjemmeside

 

Ad 3. Diplom udbud i AL:

           Hans Henriks forslag fra sidste møde blev drøftet. Et mere enkelt og mindre

           omfangsrigt uddannelsestilbud vurderes som mere realistisk (valgmodul 1

           eller 2 x 5 Ects point) René og Mette Marie vil gerne indgå i en forberedelses-

           gruppe. René tager kontakt til Hans Henrik efter nytår.

           (Sparringstilbud til AL udøvere fra ALK konflikter ikke med et evt. uddannelses-

           tilbud. Målgruppen er en anden og sparringstilbuddet er ikke kompetencegi-

           vende).


Ad 4. Siden sidst – bogen ”Aktionslæring som løftestang” er udkommet. Bogen bli´r

           fint modtaget – udmærker sig bl.a. ved sine mange praksiseksempler.

 

Ad 5. ”Sparringsrum for AL problemstillinger” – vi satte os selv i spil med aktuelle

           AL- udfordringer og reflekterende team.

 

Ad 6. Bæredygtig omstilling og Aktionslæring? v. Kirsten og Marianne

           Kan aktionslæring som metode være et særligt bidrag til organisationers

           omstilling til ”en bæredygtig fremtid”? Vi kobler bæredygtighed som

           dannelsesideal til Klafkis begreb om ”kategorial dannelse” og ser her

           aktionslæring som bevidst læringstilgang som fremmer empowerment, kritisk

           stillingtagen, meningsskabelse og refleksion. Altså AL som en bevidst del af

           dannelsesprocessen og ikke kun en didaktisk metode

 

Ad 7. Opsamling, aftaler og afrunding

           Marianne udformer og rundsender opsamling inkl. rev. mailliste fra Benedicte

           Næste netværksmøde er i kalenderen – indkaldes via hjemmeside og mail.

 

           Et energifyldt og givende netværksmøde. Tak for det!

 

 

           Ref. Marianne                 __________________________________________________________

 

Copyright © All Rights Reserved